Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm) thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình như sau:

1.     Căn cứ đề xuất: dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Chương trình đã quy định tại Mục II của Quyết định 1895/QĐ-TTg và Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cụ thể:

- Tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và danh mục công nghệ cao, danh mục sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Luật Công nghệ cao, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt và Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2.     Các nhiệm vụ đề xuất yêu cầu không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KHCN đã và đang thực hiện (lĩnh vực và danh mục cụ thể theo quy định tại Mục II Quyết định 1895/QĐ-TTg; các đối tượng chủ lực, sản phẩm lợi thế có tính cạnh tranh cao, sản xuất trên quy mô công nghiệp). Nội dung tập trung vào thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm (hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an toàn thực phẩm ở quy mô hàng hóa).

3.     Nhiêm vụ cần có sự tham gia phối hợp của các doanh nghiệp, kết quả tạo ra của nhiêm vụ cần được địa phương, doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai nhân rộng một cách hiệu quả.

4.     Đề xuất đặt hàng theo các biểu mẫu hướng dẫn (biểu 1 và biểu 2) tại phụ lục kèm theo công văn này (Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.mard.gov.vn và khcn.mard.gov.vn).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng của đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/3/2018 (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, điện thoại 04.37346401, Fax; 04.38433637) và file điện tử qua địa chỉ Email:  tramvt.khcn@mard.gov.vn để tổng hợp./.

Tải Toàn văn và biểu mẫu Công văn số 67/BNN-KHCN ngày 04/1/2018 về xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019 tại đây.

Vụ KHCN&MT