Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vẻ (2015), Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống hoa lay ơn bằng phương pháp lai hữu tính. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2/2015, tr 89-98.

TÓM TẮT

Lay ơn (Gladiolus communis Lin.) là môt loại hoa đẹp được trồng phổ biến ở nhiều nước trên Thế giới (Hà Lan, Trung Quốc, Colombia ...). Ở Việt Nam, hoa lay ơn được trồng từ rất lâu đời và đã hình thành nhiều vùng sản xuất lớn, các giống lay ơn trồng chủ yếu là các giống nhập từ nước ngoài, các giống này có năng suất chất lượng tốt, tuy nhiên lại chỉ trồng được ở một số vùng có khí hậu phù hợp (Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Yên và Đà Lạt) và vụ đông (miền Bắc). Xuất phát từ thực tế trên, việc tạo ra các giống hoa lay ơn mới thích nghi được với nhiều vùng sinh thái và với nhiều vụ trồng ở Việt Nam là mục tiêu của những nhà tạo giống. Từ những năm qua Viện Nghiên cứu Rau quả đã thu thập, nhập nội và đánh giá được nhiều giống hoa lay ơn nhằm sử dụng làm vật liệu tạo giống mới. Bằng phương pháp lai hữu tính đã tạo ra được 13 tổ hợp lai và được tách  thành 205 dòng lai. Kết quả đã chọn lọc ra một số dòng hoa lay ơn triển vọng có đặc điểm sinh trưởng, chất lượng hoa tốt và khả năng chống chịu bệnh cao, đó là các dòng C6, D6 và I9. Tuy nhiên những dòng hoa này để phát triển thành giống đưa vào sản xuất rất cần có những nghiên cứu tiếp tục.

Từ khóa: Dòng, giống mới, lay ơn, lai hữu tính, tạo giống.