Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Thùy và các cộng sự (2016), Kết quả tuyển chọn giống hoa cẩm chướng trồng chậu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 8 (69)/2016.

TÓM TẮT

Ở Việt Nam nhu cầu sử dụng hoa cẩm chướng trồng chậu rất cao, vì vậy trong những năm 2011-2015 Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu và tuyển chọn được giống hoa cẩm chướng phù hợp cho việc trồng chậu là giống CC-01. Giống cẩm chướng CC-01 hoa màu đỏ nhung, sinh trưởng, phát triển tốt (tỷ lệ sống > 85%, thời gian sinh trưởng 75 ngày), bật mầm và ra hoa cao (40-45 hoa/cây), khả năng nhiễm sâu bệnh hại thấp, phù hợp với sinh thái các tỉnh phía Bắc, đã đáp ứng được nhu cầu thị trường tiêu dùng và mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất.

Từ khóa: Hoa cẩm chướng, trồng chậu, khảo nghiệm giống, tuyển chọn, sinh trưởng phát triển