Đặng Văn Đông, Đinh Thị Dinh, Chu Thị Ngọc Mỹ (2016), Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống hoa lan kiều tím (Dendrobium amabile Lour.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 8/2016 (69), tr 55-59.

TÓM TẮT

Lan Hoàng thảo Kiều tím (Dendrobium amabile Lour.) là loài lan bản địa của Việt Nam, có giá trị làm cảnh cao. Các tác giả của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trên cây lan Kiều tím. Kết quả cho thấy: Tách nhánh vào vụ Xuân cho tỷ lệ sống đạt 80%, cây giống sinh trưởng, phát triển mạnh, tỷ lệ cây cho hoa sau trồng một năm cao nhất 75%. Số nhánh tách ban đầu là 4 nhánh cho hệ số nhân cao. Giá thể trồng tốt nhất là vỏ thông vụn hoặc rêu khô cho tỷ lệ sống cao đạt 100%. Sử dụng thuốc kích thích ra rễ Root Vimix-2 hoặc Super roots bimix sau khi tách nhánh giúp bộ rễ phát triển nhanh và mạnh.

Từ khóa: Giá thể, Kiều tím, kích thích ra rễ, nhân giống, tách nhánh