Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Kết, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thanh Tuyền (2015), Kết quả tuyển chọn giống hoa lily Maniss cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2/2015 - chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015.

TÓM TẮT

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của hoa lily tại miền Bắc Việt Nam, việc tuyển chọn thêm các giống hoa lily mới có màu sắc phong phú, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với thị hiếu người người tiêu dùng là việc làm cần thiết. Do vậy, từ năm 2011 Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành nhập nội và đánh giá tập đoàn 10 giống hoa lily có nguồn gốc từ Hà Lan. Kết quả đã tuyển chọn được giống hoa lily Manissa phù hợp với điều kiện vụ Đông miền Bắc Việt Nam. Giống này có đặc điểm: thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 77-83 ngày, chiều cao cây trung bình từ 116,6-126,2cm, số nụ hoa/cây 3-5 nụ, cây sinh trưởng, phát triển tốt, hoa màu vàng tươi, thân cứng và đặc biệt chống chịu tốt với bệnh ‘cháy ngọn’ và thối củ. Hiệu quả đồng vốn thu được từ trồng giống Manissa đạt 1,09-1,15 lần.

Từ khoá: Chi Lilium, giống lily Manissa, lily Sorbonne, tuyển chọn giống.