Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông (2017), Xây dựng quy trình tạo củ in vitro dòng lai hoa lay ơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 12 (85), tr52-56.

TÓM TẮT

Hoa lay ơn là cây sinh sản hữu tính và có khả năng nhân giống vô tính. Nhân giống in vitro góp phần tạo ra số lượng lớn củ con lay ơn đồng đều, sạch bệnh. Nghiên cứu được thực hiện trên dòng lai J11, thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần lặp lại. Mẫu củ giống được khử trùng tốt nhất với NaDCC 1% trong thời gian 15 phút, tỷ lệ mẫu tái sinh đạt cao 76,7%. Tổ hợp môi trường 2 mg/l BAP + 0,25 mg/l α-NAA thích hợp cho nhân nhanh chồi, 80% mẫu cấy phát sinh chồi, số chồi hình thành đạt 4,8 chồi. Các chồi đơn hình thành củ con với tỷ lệ cao trên môi trường bổ sung 50 g/l đường + 1 mg/l IBA để điều kiện ánh sáng 16 giờ sáng/8 giờ tối, trọng lượng củ trung bình đạt 0,96g, đường kính củ đạt 0,93cm.

Từ khóa: Dòng, giống mới, lay ơn, nhân giống in vitro, tạo củ