TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

07/06/2023 | 3:55 SA GMT +7

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả, được thành lập theo Quyết định số 505/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được xác định tại Quyết định số 45/QĐ-VRQ ngày 9/4/2011 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả.

I. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả có chức năng:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hoa, cây cảnh.

- Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nâng cao nhiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị hội thảo và hợp tác Quốc tế về lĩnh vực hoa cây cảnh.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực hoa, cây cảnh phục vụ cho mục tiêu phát triển của ngành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học:

    a) Chọn tạo, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen các giống hoa và cây cảnh;

    b) Công nghệ nhân giống; các biện pháp lưu giữ và nhân nhanh giống; biện pháp kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực hoa và cây cảnh;

    c) Công nghệ sản xuất hoa và cây cảnh thương phẩm; xây dựng quy trình thu hái, xử lý và vận chuyển hoa và cây cảnh;

3. Thực hiện khảo nghiệm và phát triển các giống hoa và cây cảnh.

4. Sản xuất, chuyển giao công nghệ và khuyến nông về hoa và cây cảnh.

5. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực hoa và cây cảnh.

6. Tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và công nhân, nông dân về lĩnh vực hoa và cây cảnh.

7. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ phát triển hoa và cây cảnh theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả giao.

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La