Thông tư 08/2017/TT-BKHCN được ban hành ngày 26/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/8/2017

 

THÔNG TƯ  

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 sử dụng ngân sách nhà nước

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Tải toàn bộ nội dung Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tại đây.

Tải Phụ lục đính kèm Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tại đây.

Nguồn: most.gov.vn