Danh sách các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác đã công bố hợp quy (Cập nhật đến ngày 2/8/2017)

Tải bản đầy đủ tại đây.

Nguồn: Cục bảo vệ thực vật